[RB@Blog_Title]

آموزش شیمی عمومی 1و2 مرور و حل مسئله

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۵ ب.ظ
آموزش شیمی عمومی 1و2 مرور و حل مسئله

آموزش شیمی عمومی 1و2 مرور و حل مسئله

یادگیری شیمی عمومی، یکی از ضروری ترین نیازهای دانشجویان رشته شیمی و رشته های مرتبط با آن است چون که این درس زیربنای یادگیری دروس تخصصی و مفاهیم جدید حاصل شده از پیشرفت های پژوهشی اخیر در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی به شمار می رود. در کنار آموختن مفاهیم بنیادی این درس، توانایی حل مساله می تواند به درک بیشتر موضوع کمک شایانی کند.

در کلاس های آموزشی دانشگاه ها به دلیل نداشتن زمان کافی، حضور تعداد کثیر دانشجویان در کلاس و مشکلاتی از این قبیل، آموزش مفاهیم بنیادین و نکات برجسته دروس مورد توجه قرار می گیرد و اهمیت حل مساله در آن ها نادیده گرفته می شود و لذا دانشجویان نیاز به منبعی جهت افزایش توانایی خود در حل مساله دارند. در این آموزش تلاش شده تا کلیدی ترین مسائل و تمرینات شیمی عمومی ۱ و ۲ مربوط به دروس مصوب وزارت علوم بررسی گردد و نکات قابل توجه در آن، مورد تحلیل قرار گیرد.

در این آموزش سعی شده با پرهیز از بیان مفاهیم تکراری، فقط به بیان مفاهیم کلیدی و حل مسائل انتهای هر درس کتاب شیمی عمومی با تالیف چارلز مورتیمر و ترجمه دکتر عیسی یاوری پرداخته شود. لازم به ذکر است برای طولانی نشدن زمان تدریس از حل کردن تمامی تمرین ها خودداری نموده و از هر مبحث با توجه به میزان دشواری آن یک یا چند مساله مورد بررسی قرار می گیرد.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کمیت های بنیادی
  • ارقام با معنی
  • محاسبات شیمیایی
   • درصد خلوص
   • نسبت
   • چگالی
   • ضریب تبدیل
  • تبدیل واحد
   • نیرو و واحدهای آن
   • فشار و واحدهای آن
   • چگالی
   • وزن
   • طول
   • انرژی و واحدهای آن
   • اتم گرم
   • مولکول گرم
 • درس دوم: مقدمه ای بر نظریه اتمی
  • نظریه اتمی دالتون
   • قوانین ترکیب شیمیایی
  • ذرات بنیادی
   • الکترون
   • پروتون
   • نوترون
  • هسته اتم
   • الگوی اتمی رادرفورد
   • رادیواکتیویته طبیعی
  • جدول تناوبی
   • دسته ها
   • تناوب ها
   • گروه ها
  • ایزوتوپ
  • وزن اتمی
  • عدد اتمی
  • اتم های بیش از یک الکترون (انرژی اوربیتال ها، آرایش الکترونی، قوانین آفبا)
 • درس سوم: ترموشیمی
  • مفهوم دما و واحدهای دما
  • ظرفیت گرمایی (ظرفیت گرمایی در حجم و فشار ویژه)
  • گرمای ویژه
  • ظرفیت گرمایی ویژه
  • گرماسنجی
  • معادلات گرماشیمیایی
  • قانون هس
  • آنتالپی تشکیل
   • آنتالپی تشکیل مواد مرکب
   • حالت استاندارد
  • انرژی پیوند
 • درس چهارم: خواص اتم ها و پیوند یونی
  • خواص اتم ها و یون ها
   • اندازه اتم
   • شعاع اتمی
   • طول پیوند
  • سنجش تمایل جذب الکترون توسط اتم ها
   • انرژی یونش
   • الکترون خواهی
   • الکترونگاتیویته
  • شعاع اتمی
  • انرژی شبکه
   • چرخه بورن-هابر
  • پیوند یونی
  • انواع یون ها
   • آرایش الکترونی
   • خواص دیامغناطیس و پارامغناطیس یون ها
  • شعاع یونی
  • نام گذاری ترکیبات یونی
 • درس پنجم: پیوند کوالانسی
  • حالت گذار بین پیوند کوالانسی و پیوند یونی
   • تشکیل پیوند کوالانسی
   • گشتاور دوقطبی
   • حالت های اکتت
   • واپیچش یونی
   • طول پیوند
  • الکترونگاتیوی
  • بار قراردادی
  • ساختارهای لوویس
  • رزونانس
  • آرایش الکترونی مولکول های دو اتمی ناجور هسته
  • نام گذاری ترکیبات کوالانسی
  • پیوند هیدروژنی
 • درس ششم: شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
  • نظریه VSEPR
   • استثناهای قاعده هشتایی
   • دافعه زوج الکترونی
   • شکل هندسی مولکول
   • اوربیتال های هیبریدی (هیبریداسیون اربیتال های اتمی)
   • اوربیتال های مولکولی
   • اوربیتال مولکولی پیوندی سیگما
   • اوربیتال مولکولی ضد پیوندی پی
  • انواع هیبریداسیون
  • پیوند dπ-pπ
 • درس هفتم: گازها
  • مفهوم فشار
  • قوانین فشار
   • قانون بویل
   • قانون شارل
   • قانون آمونتون
  • قانون گاز ایده آل
   • نیروهای جاذبه بین مولکولی
   • حجم مولکولی
  • قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
  • استوکیومتری و مقادیر حجمی گازها
  • قانون فشار جزیی دالتون
  • نظریه جنبشی گازها
   • سرعت های مولکولی
   • پویش آزاد متوسط
   • توزیع ماکسول-بولتزمن
   • قانون گراهام
  • گازهای حقیقی
  • فاکتور تراکم پذیری
  • تراکم پذیری هم دما
  • ضریب انبساط گرمایی
 • درس هشتم: مایعات و جامدات
  • نیروهای جاذبه بین مولکولی
   • نیروهای لندن
   • دمای ذوب
   • دمای جوش
   • نیروهای دوقطبی-دوقطبی
  • پیوند هیدروژنی
  • حالت مایع
  • معادله کلازیوس کلاپیرون
  • نمودارهای فاز
  • انواع جامدات بلوری (طبقه بندی جامدات)
   • بلورهای یونی
   • بلورهای مولکولی
   • بلورهای شبکه ای
   • بلورهای فلزی
  • بلورها
  • تعیین ساختار مولکولی با پراش پرتو ایکس
   • معادله براگ
   • تعیین زاویه تابش
  • بلورهای یونی
   • ساختارهای بلوری MX
   • ساختارهای بلوری MX2
  • ساختارهای ناقص
   • نقص شبکه ای
   • نقص نقطه ای
 • درس نهم: محلول ها
  • فرایند انحلال
   • آنتالپی آب پوشی
   • قانون هنری
  • غلظت محلول ها (واحدهای غلظت در تهیه محلول ها)
   • درصد وزنی
   • کسر مولی
   • مولاریته
   • مولالیته
  • فشار بخار محلول ها
  • دمای انجماد محلول ها
  • دمای جوش محلول ها
  • فشار اسمزی
  • محلول های الکترولیت
   • الکترولیت های ضعیف
   • الکترولیت های قوی
 • درس دهم: سینتیک شیمیایی
  • قانون سرعت و مرتبه واکنش
  • معادله سرعت
  • غلظت و زمان (به دست آوردن رابطه تابعیت غلظت از زمان در واکنش های مرتبه صفر، یک و دو)
   • واکنش های مرتبه اول
   • واکنش های مرتبه دوم
   • واکنش های مرتبه صفر
   • زمان نیمه عمر واکنش
  • مکانیسم واکنش ها (ساز و کار واکنش های شیمیایی)
   • مکانیسم زنجیری
  • کاتالیزورها (کاتالیزور و انواع آن و نقش آن ها در سینتیک شیمیایی)
   • کاتالیزور همگن
   • کاتالیزور ناهمگن
  • معادلات سرعت و دما
  • بررسی تعادلات شیمیایی از دیدگاه سینتیکی
 • درس یازدهم: نظریه های اسید-باز
  • مفهوم اسید-باز
   • مفهوم آرنیوس
   • مفهوم برونستد-لوری
   • مفهوم لوویس
  • نظریه برونستد-لوری
  • قدرت اسیدها و بازهای برونستد
  • قدرت اسیدی و ساختار مولکولی (قدرت نسبی اسیدها و بازها و ارتباط آن با ساختار مولکولی)
   • هیدریدها
   • اکسی اسیدها
  • نظریه لوویس
  • اسیدها و بازهای چند ظرفیتی
 • درس دوازدهم: تعادل یونی
  • الکترولیت ضعیف
   • غلظت یونی
   • درصد یونش
   • تفکیک یون ها
   • ثابت یونش
  • یونش آب
  • pH
  • شناساگرها
  • اثر یون مشترک
  • محلول های بافر
  • اسیدهای چند پروتونی
  • هیدرولیز نمک ها
  • یون هایی به عنوان اسید و باز
  • تیتر کردن اسید باز
 • درس سیزدهم: انحلال پذیری (رسوب و حلالیت)
  • حاصل ضرب انحلال پذیری
  • تشکیل رسوب و حاصل ضرب یونی
  • رسوب دادن سولفیدها (رسوب گیری با سولفیدها)
  • تعادل های شامل یون کمپلکس
   • لیگندها
   • ثابت تشکیل یا ثابت پایداری
  • آمفوتریسم
  • اندازه ذرات رسوب
 • درس چهاردهم: مبانی ترمودینامیک شیمیایی
  • قانون اول ترمودینامیک
   • توابع حالت
   • انرژی درونی (انرژی داخلی و تغییرات آن در انواع سامانه ها)
   • آنتالپی (آنتالپی و تغییرات آن در انواع سامانه ها)
   • معادله حالت گاز ایده آل
  • قانون دوم ترمودینامیک
   • آنتروپی
   • انرژی آزاد گیبس
  • انرژی آزاد گیبس و تعادل
   • واکنش های خود به خودی و غیر خود به خودی
   • ثابت های تعادل و دما
  • آنتالپی استاندارد تشکیل
  • انرژی آزاد استاندارد
  • آنتروپی مطلق
  • معادله حالت گازهای حقیقی
   • معادله حالت واندروالس
   • معادله حالت ویریال
  • اندازه گیری تغییرات انرژی درونی فرایندهای هم دما، آدیاباتیک و هم حجم
  • اندازه گیری تغییرات آنتالپی فرایندهای هم دما، آدیاباتیک و هم حجم
 • درس پانزدهم: الکتروشیمی
  • رسانش
   • رسانش فلزی
   • رسانش الکترولیتی
   • نیم واکنش های آندی و کاتدی (واکنش های اکسایش و کاهش و موازنه آن ها)
  • پیل های الکترولیتی (پیل الکتروشیمیایی)
   • روابط کمی
   • الکترولیز
   • استوکیومتری الکترولیز
  • پیل های ولتایی (پیل الکتروشیمیایی)
   • پتانسیل الکترود
  • تغییر انرژی آزاد گیبس و نیروی محرکه الکتریکی (Emf)
   • Emf استاندارد
  • معادله نرنست
  • تعیین خود به خودی بودن واکنش ردوکس
  • پیل های غلظتی
   • اصل لوشاتلیه
   • اثر غلظت بر پتانسیل پیل
 • درس شانزدهم: شیمی ترکیبات کوئوردیناسیون
  • ساختار کمپلکس ها
   • آرایش یون های کمپلکسی
   • عدد کوئوردیناسیون
   • عدد اکسایش اتم مرکزی
  • نام گذاری کمپلکس های فلزات واسطه و واسطه داخلی
   • سیستم اشتوک
   • اعداد اوونس-باست
   • ثابت ناپایداری
  • همپارهای کمپلکس ها
   • همپارهای فضایی
   • همپارهای کوئوردیناسیونی
  • تشکیل پیوند در کمپلکس ها
  • شکافتگی اوربیتال d
  • معرفی نظریه های پیوندی برای تحلیل ساختار
   • نظریه میدان بلور
   • نظریه اوربیتال مولکولی
 • درس هفدهم: شیمی هسته ای
  • پرتوزایی
  • رادیواکتیویتی و پایداری هسته ای
  • سری های فروپاشی
  • واکنش های هسته ای
  • تبدیل هسته ای
   • شکافت هسته ای
   • همجوشی هسته ای
  • سینتیک واپاشی رادیواکتیو
  • تبدیل متقابل جرم و انرژی
 • درس هجدهم: تعادل شیمیایی
  • ثابت تعادل در محلول ها
  • کاربرد موازنه جرم در حل مسائل تعادلی

 

مفید برای رشته های
 • مهندسی شیمی


ادامه مطلب
کسب درآمد اینترنتی میلیونی با ربات همه کاره اینستاگرام

کسب درآمد اینترنتی میلیونی با ربات همه کاره اینستاگرام

کسب درآمد اینترنتی

 

با

ربات همه کاره اینستاگرام

 

دانلود نرم افزار

همه کاره اینستاگرام

 

 

به همراه فایل پی دی اف آموزش نرم افزار 

 

 مخصوص کامپیوتر و لپ تاپ

 

کسب درآمد میلیونی با ربات همه کاره اینستاگرام

 

 

رباتی فوق العاده کاربردی برای:

فالو کردن خودکار؛

درج کامنت خودکار؛

آنفالو کردن خودکار؛

کسانی که شمارا فالو نکردن(فالو بک ندادن)؛

لایک کردن خودکار پست ها

دارای محیط کاربری بسیار آسان!!!

و

کسب درآمد آسان و میلیونی!!

  

 

روشی عالی

برای

کسب درآمد اینترنتی!!!

 

 

خرید با قیمت عااااالیییییی

و استثنایی!!!

 

با نصب آسان این ربات به راحتی میتوانید 

تعداد فالورهایتان را افزایش دهید.

 

 

بدون هیچ 

محدودیت و هزینه ای

 

روشی بسار عالی برای

کسب درآمد

آسان و بدون هزینه

با ساختن پیج با فالور بالا 

و فروش آن پولدار شوید!!!

 

نحوه خرید از سایت چگونه است ؟ 

آیا پس از خرید همراهتان خواهیم بود ؟ 

ما باور داریم بعد از خرید تازه کار ما شروع می شود 

پس بدون هیچ نگرانی این نرم افزار را هم اکنون 

تهیه کنید . برای خرید اطلاعات خود را در فرم 

زیر وارد کنید سپس بعد از پرداخت وجه 

به صفحه ی دانلود نرم افزار رجوع داده می شوید و 

می توانید به راحتی آن را دانلود کنید . 

ما برای مشتریان خود صفحه ای را ایجاد کردیم 

تا با ارتباط مستقیم بعد از خرید رضایت

100 درصدی آن ها را جذب نماییم .

 

پس

 

نگران هیچ چیز نباشید!!!

 

 
ادامه مطلب
کسب درآمد اینترنتی میلیونی با استفاده از آموزش افزایش ممبر تلگرام

کسب درآمد اینترنتی میلیونی با استفاده از آموزش افزایش ممبر تلگرام

کسب درآمد اینترنتی

با استفاده از

آموزش افزایش ممبر تلگرام

با استفاده از فایل tdata

 

آموزش ساخت tdata و افزایش ممبر

آموزش ساخت بی نهایت شماره مجازی

 

با خرید فایل پی دی اف آموزش

افزایش ممبر تلگرام دیگر به هیچ نرم افزاری نیاز نخواهید داشت.

افزایش عضو

بدون هیچ محدودیت و

حتی هزینه ای!!!

با روشی بسیار آسان و کاربردی

 

 

شما میتوانید با این روش تعداد ممبرهای

کانال خود را افزایش دهید و آنرا با قیمت بالا

بفروش برسانید.

 

خرید با قیمت استثنایی

و عالی!!!

 

لطفا قیمت فروش را با سایت های

دیگر نیز مقایسه کنید!

پس در خرید خود شک نکنید.

 

   

نحوه خرید از سایت چگونه است ؟

آیا پس از خرید همراهتان خواهیم بود ؟

ما باور داریم بعد از خرید تازه کار ما شروع می شود

پس بدون هیچ نگرانی این پی دی اف را هم اکنون

تهیه کنید . برای خرید اطلاعات خود را در فرم

زیر وارد کنید سپس بعد از پرداخت وجه

به صفحه ی دانلود پی دی اف رجوع

داده می شوید و می توانید به راحتی

آن را دانلود کنید .

ما برای مشتریان خود صفحه ای را ایجاد کردیم

تا با ارتباط مستقیم بعد از خرید

رضایت 100 درصدی آن هارا جذب نماییم . 

پس  

نگران هیچ چیز نباشید!!!

 

 دریافت فایلادامه مطلب

دانلود پکیج روابط فوق العاده عالی

پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ

روابط فوق العاده عالی

15 نکته آموزشی شوهرداری (چطور زن خوبی برای شوهرم باشم)

با سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان و سروران گرامی

دوست عزیزی که این مطلب رو مطالعه میکنی اگر شما هم مانند ۹۰ درصد افراد از روابطی افتضاح و از هم پاشیده رنج میبری؟!

اگر شما هم وارد هر هر رابطه ای که میشی طرف مقابلت قدرت رو نمی دونه و بهت خیانت میکنه؟!


اگر عشقت نسبت بهت بی تفاوته و بهت کم محلی میکنه؟!

اگر نمیتونی همسرت و یا معشوقت رو عاشق خودت بکنی؟!

اگر شما هم بخاطر روابط بدی که تجربه کردی به خودت لقب بدشانس رو دادی و به عنوان کسی خودت رو میشناسی که واقعا دستش نمک نداره؟!


اگر وارد هر رابطه ای که میشید شکست و جدایی و خیانت رو تجربه میکنی؟!

اگر همسرتون آنطور که باید قدر شما رو نمیدونه و رابطش به گرمی زمان نامزدی نیست و احساس میکنید که سرد شده؟!


اگر بخاطر روابط بدی که در گذشته داشتید نسبت به جنس مخالفتون بد بین شدید؟!


و در کل اگر روابطی که دارید براتون رضایت بخش نیستند و در روابطون مشکل دارید و مدام در حال درگیری و بحث کردن هستید ..

هیچ نگران نباشید ..

شما تنها مشکلی که دارید اینه که روش های داشتن یک رابطه ی بینظیر و رویایی رو بلد نیستید ..

باور کنید این رو جدی میگم و این متن به هیچ عنوان یک تبلیغ گول زننده و دروغین نیست..

آیا تا به حال افرادی رو دیدی که ( از نظر زیبایی ، ثروت ، اخلاق و.. )خیلی از شما پایین تر هستند ولی طرف مقابلشون خیلی دوستشون داره و حاضره براشون هر کاری بکنه؟!


آیا کسانی رو دیدین که با وجود اینکه برای رابطه شون هیچ کار نمیکنند ولی طرف مقابلشون اونها رو میپرسته و چقدر بهشون وفاداره؟؟

آیا ندیدین دختر و پسرهایی رو که با وجود نداشتن زیبایی ظاهری یا حتی اخلاق خوب و وضع مالی مناسب ، با کسایی وارد رابطه میشند که از همه نظر از اونها سر هستند و معمولا رابطشون به ازدواج موفق هم ختم میشه؟!.

من که تا دلتون بخواد از این موارد زیاد دیدم..

دختر هایی که علاوه بر ظاهر زیبا و کمالاتی که دارند حتی ۱ خواستگار هم ندارند

یا پسرهایی که با وجود زیبایی و ثروت زیادی که دارند با دخترانی ازدواج میکنند که نه زیبا هستند نه حتی اخلاق چندان خوبی هم دارند

و هزاران مورد عجیب و غریب دیگه که خودتون روزانه در جامعه میبینید ..

تنها فرق افرادی که وقتی وارد هر رابطه ای که میشن طرفشون عاشقانه دوستشون داره و عین آهن ربا جنس مخالف رو به سمت خودشون میکشن و واقعا انگار که مهره ی مار دارند با افرادی که سهمشون از تمام روابطی که داشتند فقط شکست و خیانت دیدنه طوری که انگار خودشون هم باور کردن که واقعا بدشانسن و چه بسا جادو شدن ..

اینه که دسته ی اول راز جذابیت و دوست داشته شدن رو بلد هستند و دسته ی دوم خیر همین

این رو هم با قاطعیت تمام بگم‌ که جذابیت به هیچ عنوان داشتن زیبایی ظاهری ، یا قد بلند یا ثروت داشتن یا حتی داشتن اخلاق خوب نیست

چند هزار مورد میخواین براتون مثال بزنم از افرادی که نه زیبا هستند نه قد بلندی دارند نه ثروتمند هستند و نه حتی اخلاق خوبی رو دارند ولی انگار که مهره ی مار دارند و با کسانی وارد رابطه و ازدواج میشن که یک شخص بسیار زیبا و ثروتمند و .. در ذهنش هم نمیگنجه که با چنین شخصی بتونه ازدواج کنه...

مثال دم دستیش : خودتون برید همسران بازیگران یا فوتبالیست های معروف ایران یا حتی جهان رو ببینید ...

پس جذابیت یک امر درونی هست و هیچ ربطی به مسائل ظاهری نداره

دوست عزیز من در طی یک دوره ی اینترنتی و توسط فایل های صوتی و تصویری به صورت ۱۰۰ در ۱۰۰ تضمینی در کانال خصوصی تلگرام به شما یاد میدم که چطور به یک شخص واقعا جذاب و دوست داشتنی تبدیل بشی و هر کسی رو با هر ویژگی که دوست داری به شدت عاشق خودت بکنی و با کسی که واقعا دوستش داری بتونی به راحتی ازدواج کنی

روش های جذاب بودن همواره در طول تاریخ ثابت بودن، هستند و خواهند بود و ۹۹ درصد افراد از این روش ها آگاه نیستند و ناخواسته دقیقا بر خلاف اونها رفتار میکنند
پس جای هیچ تعجبی نیست که انقدر شاهد شکست های عشقی و طلاق و خیانت در جامعه باشیم
دوستان عزیز مطمئن باشید که شما بعد از شرکت در این دوره روابطتون زیرو رو میشه و خودتون میبینید کسی که تا دیروز جواب سلامتون رو هم نمیداد خودش داره به سمتتون میاد و هر کاری میکنه که شما بهش کمی توجه کنید یا همسرتون که تا دیروز همه به غیر از شما به چشمش میومدن الان به کسی تبدیل شده که واقعا عاشقتونه و ۱۰۰در ۱۰۰ بهتون وفاداره و هیچ کس به اندازه ی شما براش دوست داشتنی و جذاب نیست...

خیالتون رو راحت کنم شما با یاد گیری چند روش ساده و معجزه گر به کسی تبدیل میشید که بعد از این ، همه ی دوستان و آشنایانتون رو شگفت زده میکنید و بدون شک همه خواهند گفت که انگار مهره ی مار پیدا کردید و تا آخر عمر به یک شخص بسیار جذاب و دوست داشتنی تبدیل میشید ( درست مثل خود من که از وقتی این روش ها رو یاد گرفتم به معنای واقعی روابطم متحول شد و تونستم خیلی راحت با کسی که عاشقش بودم و رسیدن بهش رو محال میدونستم ازدواج کنم و الان هم بسیار خوشبخت هستم)


باز هم تکرار میکنم‌که این دوره ۱۰۰ در ۱۰۰ تضمینی هست و اگر شما از این دوره نتیجه نگرفتید ( که این جز محالات هست ) وجه شما بدون چون و چرا عودت داده میشه چرا که شما در این دوره با رازهایی آشنا میشید که در هیچ کجای دنیا و در هیچ سایت و کتابی از اونها اسمی برده نمیشود و خود برای یادگیری آنها میلیونها تومان هزینه کرده ام.دریافت فایلادامه مطلب

بسته آموزشی تخصصی(فارکس و باینری آپشن)

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۳۶ ب.ظ

بسته آموزشی تخصصی(فارکس و باینری آپشن)

به نام خداوند متعال

 

آموزش صفر تا صد باینری آپشن و فارکس کاملا پولساز(تضمینی) 

برگشت وجه بدون قید و شرط(با25% تخفیف)

 

 

باینری آپشن یکی از روش های کسب درآمد دلاری از اینترنت است. بسیاری از افرادی که قصد کسب درآمد دلاری از اینترنت را دارند به فکر کسب درآمد از باینری آپشن دارند. در این مقاله آموزش باینری آپشن قصد دارم شما را از صفر تا صد با باینری آپشن آشنا کنم. این مقاله یکی از کاملترین مقاله های آموزش باینری آپشن است. این مقاله را از دست ندهید.

شاید شما هم جزو افرادی باشید که قصد کسب درآمد از باینری آپشن را داشته باشید. باینری آپشن روشی است برای  کسب درآمد اینترنتی در بازارهای مالی. برای این که بتوانید از باینری آپشن کسب درآمد موفقی داشته باشید باید یک سری اصول ها را رعایت کنید.

باینری آپشن راهی است برای کسب درآمد میلیونی از اینترنت. البته برای اینکه بتوانید از طریق باینری آپشن کسب درآمد کنید و به درآمدهای عظیمی برسید باید با استراتژی های خوب کار کنید. یعنی اگر بخواهید وارد معاملات باینری آپشن شوید اما هیچ استراتژی نداشته باشید مطمئن باشید سود نخواهید کرد و ضرر هم میکنید.

 

 

 

باینری آپشن

 

 25درصد تخفیف به مدت محدود فقط چند روز دیگر

 

بدون اینکه وقت با ارزش شما را بگیرم پیشنهاد میکنم این آموزش پولساز رو دانلود کنید

من معتقد نیستم که برای آموزش دادن به مشتری حتما بایستی مشتری را قانع کرد یا اعتماد مشتری را جلب کرد...

بلکه بع این معتقدم که اگر مردم یا طرف مقابل اگر دنبال موفقیت و پیشرفت خودش باشد قطعا از آموزش بنده استفاده میکند و این بسته را دانلود میکند...بدون هیچ چشم داشتی....

 

پس اگر میخواهی همیشه یک گام از بقیه جلوتر باشی میتوانی با این هزینه ناچیز بهترین و کاربردی ترین آموزش ها را دریافت کنی...

 

پس بیخودی دنبال آموزش های افراد غیرحرفه ای با هزینه های گزاف نباش...

 

مطمین باش کسی که فقط دنبال پول باشد در نتیجه سعی میکند از مشتری پول های گزاف و بالا بگیرد و پس از مدتی ناپدید میشود..

 

برای من یادگرفتن اصولی شما عزیزان مهم است وگرنه میتوانستم برای این محصول قیمت بالایی در نظر بگیرم و متن طولانی از مزیت آن برایتان بنویسم...

 

با اطمینان کامل این آموزش بسیار مفید را ارزان تهیه کنید

 

این بسته آموزشی دارای گارانتی می باشد

 در ضمن تخفیف این بسته به مدت محدود چند روزه است(به درخواست کاربران سایت)

به امید ثروتسازی تک تک شما عزیزان... سپاسگدارمدریافت فایلادامه مطلب

معجزه کاهش وزن و تناسب اندام

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱ ق.ظ
معجزه کاهش وزن و تناسب اندام

معجزه کاهش وزن و تناسب اندام

بی نظیر ترین محصول خود هیپنوتیزم فوق پیشرفته برای کاهش وزن و دستیابی به تناسب اندام. فایل صوتی خود هیپنوتیزم که به روش (subliminal message) تولید شده تلقینات موثری که ذهن فرد را برنامه ریزی میکند در قالب موسیقی و آواهای خاصی درآورده که شنیدن آن شما را بسیار متعجب، شگفت زده و مسحور خویش خواهد کرد. در مدت زمان کوتاهی از 1 تا 3 هفته متوجه خواهید شد کنترل اشتها، انتخاب صحیح غذاهای سالم، دوری کردن از غذاهای چرب و مضر، ورزش کردن جزئی از ناخودآگاه ذهن شما شده است و بی هیچ کنترل و تلاشی فقط غدای سالم میخورید با اشتیاق و مداوم ورزش میکنید و بسیار سریع به اندام و وزن ایده آل خود خواهید رسید.این همان معجزه ای است که به دنبالش بودید.

به عنوان تضمین محصول در صورت استفاده صحیح (با هدفون استریو) پس از  مدت زمان ذکر شده اگر نتیجه نگرفتید وجه شما را بازمیگردانیم.

 

 

هدیه ارزشمند

پس از خرید هر کدام از محصولات سایت به غیر از محصولات رایگان،پکیج کامل (آموزش و نرم افزار دسترسی به تلگرام دیگران و همچنین برنامه و آموزش جاسوسی کلیه برنامه های نصب روی گوشی موبایل مثل لاین، واتس اپ و... اس ام اس ) در صورت درخواست برای شما ایمیل میشود. به دلیل رعایت قوانین سایت این مجموعه آموزش و نرم افزار را -که در سایت های دیگر به قیمت های بیشتر از 15 هزار تومان عرضه میشود- در سایت قرار نداده ایم و پس از خرید در فاصله کوتاهی آنرا برای شما ایمیل میکنیم.دریافت فایل

ادامه مطلب

کاملترین پاورپوینت آموزش طب سنتی ایران

دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶ ب.ظ
کاملترین پاورپوینت آموزش طب سنتی ایران 113 صفحه

کاملترین پاورپوینت آموزش طب سنتی ایران 113 صفحه

ارکان طب تغذیه سنتی ایران :

*غذای پنداری

* غذای بویائی

*غذای دیداری

*غذای شنیداری

*غذای انس

*غذای جذبی

*غذای جنسی

*غذای معدیدریافت فایل

ادامه مطلب

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک

يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ
خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک

 

گروتالرداینامیک روش جهانی برای افزایش قد
سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا بشوید چند نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستانم با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش قد امتحان کرده و نتیجه ای نگرفته بودم ولی در عین ناباوری با این متد در مدت شش ماه هشت سانت افزایش قد داشتم.
من تا چیزی رو امتحان نکنم و به تاثیرش ایمان نیاورم به دیگران توصیه نمیکنم،ابتدا به این متد هم شک داشتم،شش هفته اول شروع برنامه گُروتالِرداینامیک هیچ نتیجه نگرفتم طوری شد که میخواستم برنامه رو کنار بگذارم ولی با اصرار دوستم ادامه دادم و بالاخره نتیجه گرفتم.همه ما میدانیم برای هر فردی بلند قد بودن یک شانس و امتیاز هست،شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به خاطر کوتاهی قد از کسی که دوستش داشتید جواب رد شنیدید(گاهی دلیل واقعی این پذیرفته نشدن برای شما مشخص نخواهد شد اما مشخصات ظاهری و به خصوص قد یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب هست)یا شاید پیش بیاد بدلیل کوتاه قد بودن نتوانید در شغلی که به آن علاقه دارید استخدام شوید،راستش جامعه ما جامعه ای است که بیش از حد به تیپ و ظاهر افراد اهمیت میدهد در مورد درست یا نادرست بودنش من اینجا حرفی نمیزنم البته مختص ما هم نیست و در سایر کشورهای جهان هم از این الگو پیروی میشود.در ادامه میتوانید با متد گُروتالِرداینامیک بیشتر آشنا شوید.نظرات خریداران پکیج افزایش قد گُروتالِرداینامیک را نیز در انتهای صفحه مطالعه کنید و شما هم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.توجه کنید که برای خرید با تخفیف 80% تنها برای ٧ نفر دیگر فرصت باقیست

برای آشنایی بیشتر با گُروتالِرداینامیک ویدیو زیر راببینید 

 
 همین الان با تخفیف ٨٠% بخرید
 
نکته مهم:بعد از خرید حتما بر روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا به صفحه دانلود منتقل شوید در صورتی که خرید شما ناموفق بود بعد از چند دقیقه مجداد امتحان کنید یا مرورگر و بانک عامل را تغییر دهید

 

 

متد گُروتالِرداینامیک به طور خلاصه

 این متد مناسب افراد ١٠ تا ۴٠ سال می باشد

 افزایش قد با این روش حداقل ۵ سانت و حداکثر ١٢ سانت می باشد

 تمرینات معمولا به یک ساعت زمان نیاز دارد و شش ماه طول دوره است

 این روش بدون استفاده از دارو و تنها با تمرینات ورزشی باعث افزایش قد میشود

 تمرینات گُروتالِرداینامیک نیاز به وسیله خاصی ندارد و در منزل هم میتوان انجام داد

 بدون عوارض است و علاوه بر افزایش قد باعث تناسب و زیبایی اندام میشود 

 در این روش بالاتنه و پایین تنه بصورت متناسب بلند میشود    افزایش قد گُروتالِرداینامیک

نگاهی به این آمار بیاندازیم: 
_بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت
 
_افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار
 
_افزایش بلندی قد توجه بیشتری را(بیش از سایرین)به خود جلب می کند
 
_تنها ٣درصد از زنان با مردان کوتاه قدتر از خود ازدواج می کنند و همچنین مردان تمایل بیشتری به زنان بلند قامت تر دارند
 
_در هنگام استخدام معمولا افراد بلند قامتر ٧۵% شانس بیشتری خواهند داشت
 
_صاحبان مشاغل رده بالا(مدیران و...)معمولا بلند قدتر از متوسط جامعه هستند
 
_قد بلندتر باعث اعتماد بنفس بیشتر است
 
 افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟
دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب.او روشی را ابداع کرده است که بدون دارو وجراحی افزایش قد در سنین بزرگسالی را ممکن کرده است و همچنین این روش به کودکان و نوجوانان کمک میکند برای رشد و افزایش قد بیشتر
 
اما چه چیزی باعث شد دکتر فلیپ میلر دست به این ابداع بزند؟ 
دکتر فلیپ میگوید روزی متوجه افسردگی و ناراحتی دخترم شدم او آن زمان بیست و پنج سال سن داشت و به تازگی با یکی از همکلاسی های دانشکده محل تحصیلش نامزد کرده بود آنروز به عنوان یک پدر احساس مسؤولیت کردم و به گفتگو با دخترم پرداختم تا دلیل ناراحتی او را دریابم دخترم ابتدا از جواب دادن امتناع کرد تا اینکه بغض او شکست و در حالی که هق،هق گریه سر داده بود گفت:پدر آلکس بخاطر کوتاهی قد مرا تحقیر و مسخره می کند و نامزدیش را با من بهم زده...
دکتر فیلیپ میلر
 
تحقیقات در مورد افزایش قد چگونه شروع شد؟
با دیدن اشکهای دخترم آنجلیکا و افسردگی و نا امیدی او به فکر فرو رفتم و دنبال راه چاره ای برای بگرداندن امید و شادی دوباره به او بودم این انگیزه ای شد تا دست به تحقیقات در ضمینه افزایش قد در سنین بعد از رشد بپردازم طی تحقیقاتم متوجه شدم قبل از من کسانی دیگری نیز تلاشهایی در این مورد داشته اند اما حاصل تحقیقات آنها توسط شرکتهای چند ملیتی که از فروش قرصها و مکملها و همچنین وسایل دروغین افزایش قد سود های کلان می برند، مسدود شده است و عموم مردم به آن دسترسی ندارند من با دستیابی به این تحقیقات و همچنین نتیجه پژوهشهای خودم موفق به کشف متد منحصر به فردی برای افزایش قد در بزرگسالان شدم.
روش گرو تالر چگونه موجب افزایش قد میشود؟
ستون فقرات در حدود ٣۵% از قد ما را تشکیل می دهد این به این معنی است که رفع مشکلات وضعیتی ستون فقرات می تواند به افزایش قابل توجهی در قد ۵ تا ١٢ سانتیمتر داشته باشد.دیسک های غضروفی در میان ٢۴ مهره قرار گرفته و به محافظت ستون فقرات از ضربات و شوک های وارده مبادرت می نمایند.ضخامت دیسک ها در ارتباط مستقیم با درازی ستون فقرات قرار داشته و تاثیر مستقیم بر افزایش طول ستون فقرات دارد بالغ بر ٢۵ دیسک به طور کلی در میزان بلندی یا کوتاهی قد افراد موثر می باشند.از آنجایی که دیسک های مذکور به صورت بافت های غضروفی غیر متصل می باشند.از این روی آنها تحت تحریکات هورمون رشد،به طور دایم رشد می یابند.به طور کلی می توان گفت که با ضخیم تر شدن دیسک ها،طول ستون فقرات افزایش یافته و قد فرد بلند می گردد.به عنوان مثال اگر چنانچه هر دیسک تنها به میزان ٠/٢۵ سانتی متر ضخیم تر گردد قد شما معادل ۶/٢۵سانتیمتر افزایش می یابد.

این روش چگونه موجب افزایش طول سایر استخوانها میشود؟

١)هرگاه استخوانی تحت کشیدگی قرار گرفته و فرد از تغذیه مناسب برخوردار گردد فرایند تبدیل diaphysis به epiphsis رخ می دهد
 
٢)غضروف در میان هر یک از استخوانهای بدن هر فرد قرار می گیرد.برخی از استخوانهای بدن انسان از استخوان با قاعده و برخی نیز از غضروف ساخته می شوند.افزایش قد انسان تا حدود زیادی به افزایش درازی غضروف بستگی دارد.انجام روزانه حرکات کششی مخصوص گرو تالر داینامیک به طور ویژه ای به افزایش مقاومت غضروف و تعدیل حرکات بدن و دستیابی به رشد اساسی استخوانها و افزایش متفاوت آنها منتهی می گردد.
 
با ترکیبی از حرکات یوگا و کششی،ماهیچه ها هماهنگی یافته،تقویت شده،رشد و توسعه می یابند که این خود به حفاظت از ستون فقرات و افزایش قد منجر می گردد.در حالی که ماهیچه ها به نحوی شایسته رشد یافته ستون فقرات شروع به رشد کرده و به علت عدم تراکم ستون فقرات امتداد می یابد.سپس با انجام صحیح و تکمیل حرکات،دیسک های ستون فقرات و همچنین غضروف که بازوها و پاها و ستون فقرات را در بر دارد به تدریج ضخیم تر می گردند تا این که قد بلندتر و متناسب تر گردد با نجام چنین حرکاتی از اثرات سودمندی نظیر افزایش قد تا ١٢ سانتیمتر برخوردار خواهید گردید.
 
خبر خوب برای شما!!
 
شما نیز می توانید با این راه حل علمی اثبات شده قد خود را افزایش دهید.مطلقا هیچ محصول طبیعی یا دارویی در خارج وجود ندارد که در سن بزرگسالی باعث رشد مجدد استخوانها شود و هر آنچه که شما از طریق پیام های تبلیغاتی می خوانید یا مشاهده می کنید در این رابطه صرفا یک تبلیغ است و هیچگونه اثری در افزایش قد نخواهد داشت.
توجه کنید که برای خرید با تخفیف 80% تنها برای ٧ نفر دیگر فرصت باقیست برای خرید به پایین صفحه بروید
 
برنامه شامل چه چیزی است؟
 
 ☑️حرکات کششی خاص برای افزایش قد 
 
☑️آموزش از بین بردن کیفوز(گودی کمر)و لودروز،اسکوکیوز که با اصلاح اینها تا ده سانتیمتر بر قد افزوده میشود.توجه نمایید که بیش از ٩٠%افراد به دلیل طرز نشستن و ایستادن و خوابیدن غلط دچار خمیدگی پشت (کیفوز)و خمیدگی شانه هستند
این روش برای تمامی سنین  ١٠ تا ۴٠ موثر است
 
تصاویر برخی از افراد که در ایران با گُروتالِرداینامیک موفق به افزایش قد شده اند
 
گروتالرداینامیک
 سن ٣٠ سال افزایش قد ٧ سانت 
گروتالرداینامیک
 سن ٢۵ سال افزایش قد ١٠ سانت
افزایشقد
 سن ١٨ سال افزایش قد ٧ سانت
 
افزایش قد شما با گُروتالِرداینامیک حتمی ودایمی  است! 
 
 
سوالات رایج در مورد پکیج افزایش قد گروتالرداینامیک
سوال:با بسته شدن صفحات رشد قد دیگر رشد نمیکند شما چطور مدعی هستید با متد گرو تالر داینامیک رشد قد بعد از بسته شدن صفحات رشد امکانپذیر است؟
 
جواب:بله درست است که با بسته شدن صفحات رشد افزایش قد هم متوقف میشود،ولی روش گرو تالر داینامیک هیچ ربطی به صفحات رشد ندارد در حقیقت این روش با اصلاح مشکلات وضعیتی ستون فقرات و همچنین ضخیم تر کردن دیسک های میان مهره ای و تاثیر بر روی غضروفهای میان استخوانهای تمام نقاط بدن باعث افزایش قد می شود.
 
سوال:این متد برای چه سنی مناسب است؟
 
جواب:این روش برای تمام کسانی که در محدوده سنی ١٠تا ۴٠سال هستند موثر است.
 سوال:آیا تضمینی وجود دارد،اگر جواب نگرفتیم چه؟
 
جواب:١٠٠% تضمین برگشت پول به شما در صورت عدم نتیجه در مدت ٩٠ روز
ضمانت تاثیرگذاری افزایش قد گُروتالِرداینامیک
تضمین میشود اگر شما تمرینات را به درستی و مرتب انجام دهید افزایش قد شما قطعی خواهد بود 
 
سوال:مدت تمرینات برنامه چند روز در هفته و چند ساعت در روز است؟
 
جواب:تمرینات هر روز به استثنا جمعه ها انجام میشود و معمولا یک ساعت طول می کشد.
 
سوال:متد شما شامل چه چیزی هست؟
 
جواب:حرکات و تمرینات منحصر به فرد ورزشی و یوگا
 
سوال:آیا این روش دایمی هست یا بعد مدتی به حالت اولیه برمیگردیم؟
 
جواب:دایمی است،بشرط آنکه شخص زندگی سالمی را دنبال کند و مرتب ورزش کند
 
سوال:آیا رشد در استخوانها صورت میگرد یا فقط با اصلاح ستون فقرات باعث افزایش قد میشود؟
 
 جواب:همان گونه که توضیح داده شده حرکات با تاثیر بر روی غضروفهای بین استخوانی باعث افزایش طول آنها میشود.
 
 سوال:آیا فایل گروتالرداینامیک در هر موبایل یا رایانه شخصی قابل اجرا است؟ 
 
جواب:بله،در تمام گوشیهای وتبلتهای هوشمند اندروید و آی او اس و کامپیوتر شخصی قابل اجرا است
 
سوال:آیا نتیجه تمرینات برای تمام سنین و افراد یکسان است؟
 
جواب:خیر،بستگی به سن و شرایط جسمانی فرد مورد نظر دارد مثلا در مورد یک فرد ١۵ساله شاید این نتیجه بیشتر و در فرد مسن تر تاثیر کمتر باشد
 
سوال:مصرف قرصهای آرژنین و نچرال بیوتی که این روزها در کانالهای ماهواره ای و سایتهای اینترنتی تبلیغ میشود همراه برنامه گرو تالر باعث اثر دهی بیشتر میشود؟
 
جواب:جواب منفی است توجه داشته باشید اینگونه قرصها هیچگونه تاثیری در افزایش قد ندارد.
 
سوال:آیا افرادی که در ایران از این متد استفاده کردن نتیجه گرفتند؟
 
جواب:بله ما پیام برخی از افراد که از این روش جواب مثبت گرفته اند در صفحه اینستاگرام به اشترک گذاشته ایم
☑️در صورتی که فعلا قصد خرید ندارید سایت ما را به صفحه اصلی خود اضافه کنید برای این کار لازم است در مرور گر خود(کروم و اکثر مرورگرها)سه نقطه بالای صفحه را لمس کنید و سپس افزودن به صفحه اصلی را انتخاب نمایید تا سایت به صفحه  اصلی شما تبدیل شود
 
 
 
اگر ایمیل ندارید میتوانید از ایمیل زیر جهت خرید استفاده نمایید:
K98.2020@gmail.com
 
 
  برای خرید با تخفیف هشتاد درصد فقط برای ٧ نفر دیگر فرصت باقی مانده،همین الان خرید کنید 
 
نظرات خریداران  گُروتالِرداینامیک را در انتهای صفحه بخوانید و نظر خود را  با دیگران به اشتراک بگذارید 
پشتیبانی افزایش قد
رونالدو و گُروتالِرداینامیک
 
تخفیف افزایش قد
 ادامه مطلب