[RB@Blog_Title]

آموزش شیمی عمومی 1و2 مرور و حل مسئله

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۵ ب.ظ
آموزش شیمی عمومی 1و2 مرور و حل مسئله

آموزش شیمی عمومی 1و2 مرور و حل مسئله

یادگیری شیمی عمومی، یکی از ضروری ترین نیازهای دانشجویان رشته شیمی و رشته های مرتبط با آن است چون که این درس زیربنای یادگیری دروس تخصصی و مفاهیم جدید حاصل شده از پیشرفت های پژوهشی اخیر در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی به شمار می رود. در کنار آموختن مفاهیم بنیادی این درس، توانایی حل مساله می تواند به درک بیشتر موضوع کمک شایانی کند.

در کلاس های آموزشی دانشگاه ها به دلیل نداشتن زمان کافی، حضور تعداد کثیر دانشجویان در کلاس و مشکلاتی از این قبیل، آموزش مفاهیم بنیادین و نکات برجسته دروس مورد توجه قرار می گیرد و اهمیت حل مساله در آن ها نادیده گرفته می شود و لذا دانشجویان نیاز به منبعی جهت افزایش توانایی خود در حل مساله دارند. در این آموزش تلاش شده تا کلیدی ترین مسائل و تمرینات شیمی عمومی ۱ و ۲ مربوط به دروس مصوب وزارت علوم بررسی گردد و نکات قابل توجه در آن، مورد تحلیل قرار گیرد.

در این آموزش سعی شده با پرهیز از بیان مفاهیم تکراری، فقط به بیان مفاهیم کلیدی و حل مسائل انتهای هر درس کتاب شیمی عمومی با تالیف چارلز مورتیمر و ترجمه دکتر عیسی یاوری پرداخته شود. لازم به ذکر است برای طولانی نشدن زمان تدریس از حل کردن تمامی تمرین ها خودداری نموده و از هر مبحث با توجه به میزان دشواری آن یک یا چند مساله مورد بررسی قرار می گیرد.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کمیت های بنیادی
  • ارقام با معنی
  • محاسبات شیمیایی
   • درصد خلوص
   • نسبت
   • چگالی
   • ضریب تبدیل
  • تبدیل واحد
   • نیرو و واحدهای آن
   • فشار و واحدهای آن
   • چگالی
   • وزن
   • طول
   • انرژی و واحدهای آن
   • اتم گرم
   • مولکول گرم
 • درس دوم: مقدمه ای بر نظریه اتمی
  • نظریه اتمی دالتون
   • قوانین ترکیب شیمیایی
  • ذرات بنیادی
   • الکترون
   • پروتون
   • نوترون
  • هسته اتم
   • الگوی اتمی رادرفورد
   • رادیواکتیویته طبیعی
  • جدول تناوبی
   • دسته ها
   • تناوب ها
   • گروه ها
  • ایزوتوپ
  • وزن اتمی
  • عدد اتمی
  • اتم های بیش از یک الکترون (انرژی اوربیتال ها، آرایش الکترونی، قوانین آفبا)
 • درس سوم: ترموشیمی
  • مفهوم دما و واحدهای دما
  • ظرفیت گرمایی (ظرفیت گرمایی در حجم و فشار ویژه)
  • گرمای ویژه
  • ظرفیت گرمایی ویژه
  • گرماسنجی
  • معادلات گرماشیمیایی
  • قانون هس
  • آنتالپی تشکیل
   • آنتالپی تشکیل مواد مرکب
   • حالت استاندارد
  • انرژی پیوند
 • درس چهارم: خواص اتم ها و پیوند یونی
  • خواص اتم ها و یون ها
   • اندازه اتم
   • شعاع اتمی
   • طول پیوند
  • سنجش تمایل جذب الکترون توسط اتم ها
   • انرژی یونش
   • الکترون خواهی
   • الکترونگاتیویته
  • شعاع اتمی
  • انرژی شبکه
   • چرخه بورن-هابر
  • پیوند یونی
  • انواع یون ها
   • آرایش الکترونی
   • خواص دیامغناطیس و پارامغناطیس یون ها
  • شعاع یونی
  • نام گذاری ترکیبات یونی
 • درس پنجم: پیوند کوالانسی
  • حالت گذار بین پیوند کوالانسی و پیوند یونی
   • تشکیل پیوند کوالانسی
   • گشتاور دوقطبی
   • حالت های اکتت
   • واپیچش یونی
   • طول پیوند
  • الکترونگاتیوی
  • بار قراردادی
  • ساختارهای لوویس
  • رزونانس
  • آرایش الکترونی مولکول های دو اتمی ناجور هسته
  • نام گذاری ترکیبات کوالانسی
  • پیوند هیدروژنی
 • درس ششم: شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
  • نظریه VSEPR
   • استثناهای قاعده هشتایی
   • دافعه زوج الکترونی
   • شکل هندسی مولکول
   • اوربیتال های هیبریدی (هیبریداسیون اربیتال های اتمی)
   • اوربیتال های مولکولی
   • اوربیتال مولکولی پیوندی سیگما
   • اوربیتال مولکولی ضد پیوندی پی
  • انواع هیبریداسیون
  • پیوند dπ-pπ
 • درس هفتم: گازها
  • مفهوم فشار
  • قوانین فشار
   • قانون بویل
   • قانون شارل
   • قانون آمونتون
  • قانون گاز ایده آل
   • نیروهای جاذبه بین مولکولی
   • حجم مولکولی
  • قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
  • استوکیومتری و مقادیر حجمی گازها
  • قانون فشار جزیی دالتون
  • نظریه جنبشی گازها
   • سرعت های مولکولی
   • پویش آزاد متوسط
   • توزیع ماکسول-بولتزمن
   • قانون گراهام
  • گازهای حقیقی
  • فاکتور تراکم پذیری
  • تراکم پذیری هم دما
  • ضریب انبساط گرمایی
 • درس هشتم: مایعات و جامدات
  • نیروهای جاذبه بین مولکولی
   • نیروهای لندن
   • دمای ذوب
   • دمای جوش
   • نیروهای دوقطبی-دوقطبی
  • پیوند هیدروژنی
  • حالت مایع
  • معادله کلازیوس کلاپیرون
  • نمودارهای فاز
  • انواع جامدات بلوری (طبقه بندی جامدات)
   • بلورهای یونی
   • بلورهای مولکولی
   • بلورهای شبکه ای
   • بلورهای فلزی
  • بلورها
  • تعیین ساختار مولکولی با پراش پرتو ایکس
   • معادله براگ
   • تعیین زاویه تابش
  • بلورهای یونی
   • ساختارهای بلوری MX
   • ساختارهای بلوری MX2
  • ساختارهای ناقص
   • نقص شبکه ای
   • نقص نقطه ای
 • درس نهم: محلول ها
  • فرایند انحلال
   • آنتالپی آب پوشی
   • قانون هنری
  • غلظت محلول ها (واحدهای غلظت در تهیه محلول ها)
   • درصد وزنی
   • کسر مولی
   • مولاریته
   • مولالیته
  • فشار بخار محلول ها
  • دمای انجماد محلول ها
  • دمای جوش محلول ها
  • فشار اسمزی
  • محلول های الکترولیت
   • الکترولیت های ضعیف
   • الکترولیت های قوی
 • درس دهم: سینتیک شیمیایی
  • قانون سرعت و مرتبه واکنش
  • معادله سرعت
  • غلظت و زمان (به دست آوردن رابطه تابعیت غلظت از زمان در واکنش های مرتبه صفر، یک و دو)
   • واکنش های مرتبه اول
   • واکنش های مرتبه دوم
   • واکنش های مرتبه صفر
   • زمان نیمه عمر واکنش
  • مکانیسم واکنش ها (ساز و کار واکنش های شیمیایی)
   • مکانیسم زنجیری
  • کاتالیزورها (کاتالیزور و انواع آن و نقش آن ها در سینتیک شیمیایی)
   • کاتالیزور همگن
   • کاتالیزور ناهمگن
  • معادلات سرعت و دما
  • بررسی تعادلات شیمیایی از دیدگاه سینتیکی
 • درس یازدهم: نظریه های اسید-باز
  • مفهوم اسید-باز
   • مفهوم آرنیوس
   • مفهوم برونستد-لوری
   • مفهوم لوویس
  • نظریه برونستد-لوری
  • قدرت اسیدها و بازهای برونستد
  • قدرت اسیدی و ساختار مولکولی (قدرت نسبی اسیدها و بازها و ارتباط آن با ساختار مولکولی)
   • هیدریدها
   • اکسی اسیدها
  • نظریه لوویس
  • اسیدها و بازهای چند ظرفیتی
 • درس دوازدهم: تعادل یونی
  • الکترولیت ضعیف
   • غلظت یونی
   • درصد یونش
   • تفکیک یون ها
   • ثابت یونش
  • یونش آب
  • pH
  • شناساگرها
  • اثر یون مشترک
  • محلول های بافر
  • اسیدهای چند پروتونی
  • هیدرولیز نمک ها
  • یون هایی به عنوان اسید و باز
  • تیتر کردن اسید باز
 • درس سیزدهم: انحلال پذیری (رسوب و حلالیت)
  • حاصل ضرب انحلال پذیری
  • تشکیل رسوب و حاصل ضرب یونی
  • رسوب دادن سولفیدها (رسوب گیری با سولفیدها)
  • تعادل های شامل یون کمپلکس
   • لیگندها
   • ثابت تشکیل یا ثابت پایداری
  • آمفوتریسم
  • اندازه ذرات رسوب
 • درس چهاردهم: مبانی ترمودینامیک شیمیایی
  • قانون اول ترمودینامیک
   • توابع حالت
   • انرژی درونی (انرژی داخلی و تغییرات آن در انواع سامانه ها)
   • آنتالپی (آنتالپی و تغییرات آن در انواع سامانه ها)
   • معادله حالت گاز ایده آل
  • قانون دوم ترمودینامیک
   • آنتروپی
   • انرژی آزاد گیبس
  • انرژی آزاد گیبس و تعادل
   • واکنش های خود به خودی و غیر خود به خودی
   • ثابت های تعادل و دما
  • آنتالپی استاندارد تشکیل
  • انرژی آزاد استاندارد
  • آنتروپی مطلق
  • معادله حالت گازهای حقیقی
   • معادله حالت واندروالس
   • معادله حالت ویریال
  • اندازه گیری تغییرات انرژی درونی فرایندهای هم دما، آدیاباتیک و هم حجم
  • اندازه گیری تغییرات آنتالپی فرایندهای هم دما، آدیاباتیک و هم حجم
 • درس پانزدهم: الکتروشیمی
  • رسانش
   • رسانش فلزی
   • رسانش الکترولیتی
   • نیم واکنش های آندی و کاتدی (واکنش های اکسایش و کاهش و موازنه آن ها)
  • پیل های الکترولیتی (پیل الکتروشیمیایی)
   • روابط کمی
   • الکترولیز
   • استوکیومتری الکترولیز
  • پیل های ولتایی (پیل الکتروشیمیایی)
   • پتانسیل الکترود
  • تغییر انرژی آزاد گیبس و نیروی محرکه الکتریکی (Emf)
   • Emf استاندارد
  • معادله نرنست
  • تعیین خود به خودی بودن واکنش ردوکس
  • پیل های غلظتی
   • اصل لوشاتلیه
   • اثر غلظت بر پتانسیل پیل
 • درس شانزدهم: شیمی ترکیبات کوئوردیناسیون
  • ساختار کمپلکس ها
   • آرایش یون های کمپلکسی
   • عدد کوئوردیناسیون
   • عدد اکسایش اتم مرکزی
  • نام گذاری کمپلکس های فلزات واسطه و واسطه داخلی
   • سیستم اشتوک
   • اعداد اوونس-باست
   • ثابت ناپایداری
  • همپارهای کمپلکس ها
   • همپارهای فضایی
   • همپارهای کوئوردیناسیونی
  • تشکیل پیوند در کمپلکس ها
  • شکافتگی اوربیتال d
  • معرفی نظریه های پیوندی برای تحلیل ساختار
   • نظریه میدان بلور
   • نظریه اوربیتال مولکولی
 • درس هفدهم: شیمی هسته ای
  • پرتوزایی
  • رادیواکتیویتی و پایداری هسته ای
  • سری های فروپاشی
  • واکنش های هسته ای
  • تبدیل هسته ای
   • شکافت هسته ای
   • همجوشی هسته ای
  • سینتیک واپاشی رادیواکتیو
  • تبدیل متقابل جرم و انرژی
 • درس هجدهم: تعادل شیمیایی
  • ثابت تعادل در محلول ها
  • کاربرد موازنه جرم در حل مسائل تعادلی

 

مفید برای رشته های
 • مهندسی شیمی


ادامه مطلب

نظرات ارسال شده

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی